Свободни места

Свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА
СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Екология и опазване на околната среда 1 място
Технология на хомеопатичните и фитопродукти 1 място

Подаване на документи- 04-05.08.2022 г. от 08:30 до 14:00.
Съгласно чл. 70, ал. 3 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование, учениците подават заявление до
директора и оригиналите на документите по чл. 72, т. 2 и 3.