Специалности

Технология на хомеопатичните и фитопродукти – код 3863

Нова модерна специалност, изучаваща фармацевтичните препарати, хранителните добавки и суровините, от които се произвеждат хомеопатични и фитопродукти.

Учениците придобиват знания и умения за:

 • Технологичните процеси на хомеопатичните производства;
 • Технологичните процеси на производството на фитопродукти;
 • Начина им на действие и тяхното приложение.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

– Фирми за производство на хомеопатични и фитопродукти;
– Консултанти в дрогерии;
– Дистрибутори на хомеопатични и фитопродукти

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ:

Завършилите могат да продължат образованието си в медицински колежи и университети и университети с химическа насоченост.

Специалности

Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти – код 0410

Едни от най-прогресивно развиващите се производства са насочени към фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти.
С грижа за здравето и красотата на всеки от нас, ПГХТ „АКАД. Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ“-ГР. БУРГАС ще подготвя отлично обучени специалисти, с нужните компетенции, отговарящи на европейските стандарти.
Специалността предоставя възможност за реализация във всички наши и международни фирми и компании от местния и държавен сектор в областта на фармацевтичната и парфюмерийно-козметична промишленост.
Професионалната подготовка се провежда в специализираните лаборатории на гимназията и реални производствени условия.

Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти
прием след 7 клас

Нашите ученици ще могат да работят като:

 • лаборанти
 • технолози и експерти с контролни функции

Специалности

Икономическа информатика – код 0409

Бизнес-основата на обучението (Електронна търговия, Човешки ресурси, мениджмънт на информационни системи и др.), заедно с добрата езикова и компютърна подготовка (Системи за управление на бази данни, Проектиране на WEB среда, Системи за информационно обслужване и др.).

Перспективи за реализация:

Завършилите специалност „Икономическа информатика“ придобиват качества като организираност, работа в екип и инициативност, помагат на завършилите да се адаптират към бързо и лесно променящата се среда на пазара на труда, имат големи възможности за реализация навсякъде.

Завършилият „Икономическа информатика“ може да работи като:

 • служител в държавната администрация
 • служител банковото дело
 • служител в счетоводството

Консултант в отдели по проучване, инвеститорски и индустриален маркетинг във финансови, инвестиционни, застрахователни и други институции.
Анализатори в прилагането на програмни и информационни технологии.
Представител на международни и мултинационални фирми, сдружения, компании, корпорации и фондации, на длъжности.
Служител във внедряване и използване на програмни продукти и информационни системи в областта на правото.

Специалности

Екология и опазване на околната среда – код 0412

Едни от най-прогресивно развиващите се производства са насочени към екологията и опазването на околната среда.
С грижа за опазване на околната среда, ПГХТ „АКАД. Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ“-ГР. БУРГАС ще подготвя отлично обучени специалисти, с нужните компетенции, отговарящи на европейските стандарти.
Специалността предоставя възможност за реализация във всички наши и международни фирми и компании от местния и държавен сектор в областта на екологията и опазването на околната среда.
Професионалната подготовка се провежда в специализираните лаборатории на гимназията и реални производствени условия.

Екология и опазване на околната среда
прием след 7

Нашите ученици ще могат да работят като:

 • експерти по санитарен и екологичен контрол
 • еколози и лаборанти във всички специализирани служби
Специалности

Системно програмиране – код 0407

Тази специалност е свързана с подготовка на специалисти, умеещи да инсталират и конфигурират различни операционни системи и софтуерни продукти, обновяващи или контролиращи технологични процеси, както в производството, така и в бизнеса.
Една от най-актуалните и търсени специалности на пазара на труда. Завършилите ще могат да програмират на съвременни програмни езици: C#, Java, JavaScript, CSS и HTML; да работят с база данни; да създават мултимедийни приложения и WEB сайтове.

Системно програмиране прием след 7 клас

Системен програмист ще работите като:

 • системен администратор
 • техник на компютърни системи
 • квалифициран програмист
 • контрол на софтуер
 • операционни системи

Специалности

Електронна търговия – код 0408

Перспективна професия, която се развива все повече на нашия пазар с възможност да създавате, реализирате и управлявате търговски умения чрез Интернет.
Специалността включва модули като компютърна грамотност, основи на маркетинга, мениджмънт, чужд език по професията, основи на електронния бизнес, онлайн разплащания, интернет маркетинг, системи за управление на съдържанието на уеб-сайтове и други.

Електронна търговия
прием след 7 клас

Тази специалност е свързана с подготовка на специалисти, умеещи да:

 • Създават и поддържат електронни платформи за търговия;
 • Създават и управляват уеб сайт, основни програмни езици, базите от данни икономика на предприятието, финанси, счетоводство, маркетинг;
 • Използват оторизирани програми за максимална защита на данни;
 • Работят с програми за графична обработка на изображения (анимирани изображения, бутони, логота и банери);
 • Работят с електронен подпис и електронни пари. Видовете онлайн разплащания и същност на EPAY.
професия Организатор Интернет приложения