Блог

Хакатон – гр. Бургас 2022 година

Ученици от ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский“ взеха участие в традиционният хакатон на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. В рамките на три дни имаха възможност да разработят технологични решения за осигуряване и тестване на ниво на устойчивост срещу кибератаки.
На финала учениците презентираха идеите си пред жури от представители на ИТ фирми в града – Технологика, Скейлфокус, Мусала софт, Съдърланд, Телелинк и др.

Отбор CyberSafe (ПГХТ „Акад. Н.Д. Зелинский“) заеха почитното трето място за идея и технологично решение на тема „Киберсигурност в образованието“.

Специални награди за оригинални идеи бяха присъдени на:

 • h5n1: Силна парола
 • Sigma: Оригинална идея
Блог

Родителска среща

Уважаеми ученици и родители,

родителски срещи за учебната 2022 – 2023 година в ПГХТ „ Акад. Н. Д. Зелинский“ .

Родителска среща за 8 клас ще се проведат на 28 септември
2022 г.
от 18:30 часа.

Родителска среща за 9 клас ще се проведат на 29 септември
2022 г.
от 18:30 часа.

Родителска среща за 10 клас ще се проведат на 05 октомври
2022 г.
от 18:30 часа.

Родителска среща за 11 и 12 клас ще се проведат на 06 октомври
2022 г.
от 18:30 часа.

Блог

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Линк:https://www.mon.bg/bg/100925
По Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи- в училището са доставени 40 бр. преносими устройства за ученици и 13 бр. за учители.
Критериите за разпределение на устройствата на учениците се определят по подадени заявления от родител на ученик:
1. Заявление
2. Липса на устройство за работа в ОРЕС

Проект № BG05M2OP001-0001 „ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Блог

Образование за утрешния ден

От 01.12.21г. ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский“ продължава с дейности по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.
Линк: https://mon.bg/bg/100725
Заниманията за учебната 2021/ 2022 година се организират в три групи:
На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).
Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.
Основна цел
Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.
Специфичните цели на проекта са насочени към:
• усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
• подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
• намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
• модернизиране на методите и средствата за обучение;
• повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
• насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
• осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.
В ПГХТ „ Акад. Н. Д. Зелинский“ се реализират дейности по проекта от началото на 2020г. Вече са сертифицирани 116 ученици, които са преминали обучение в извънкласни дейности по интереси:
“ Безопасен интернет“- 20 ученици
“ Визуално програмиране“- 16 ученици
“ Мултимедийно и графично усъвършенстване“- 20 ученици
„ Интернет технологии“- 20 ученици
„ Мултимедийно и графично усъвършенстване“ – 20 ученици
„ Обектно ориентиране на разбираем език“ – 20 ученици
През учебната 2021- 2022 година 20 ученици от 12 клас са включени в извънкласна дейност „ Дигитален свят“ за повишаване на дигиталната компетентност и умения за напреднали.

Блог

24 май – Ден на славянската писменост, просвета и култура

ИНИЦИАТИВИ
ПРОВЕДЕНИ В МЕСЕЦА НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
В ПГХТ „ АКАД. Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ”

В месеца на българската просвета и култура, обявен от Министъра на образованието и науката за „ Месец на българското образование”, ученици от ПГХТ „ Акад. Н. Д. Зелинский” се включиха в множество инициативи, предложени им от учителите по Български език и литература и История и цивилизации.
Днес, в навечерието на най-българския празник обявяваме победителите!

Съпокровителите на Европа

  ПЪРВА НАГРАДА: Екип от осмокласници:

 • Сара Атанасова- VIII Г клас
 • Виктория Иванова- VIII В клас
 • Александър Буюклиев- VIII А клас
 • Виктория Пирьова- VIII Д клас
 • Димитър Киров- VIII Г клас
 • РЪКОВОДИТЕЛ – Таня Попова- учител по БЕЛ

Великото дело на Кирил и Методий

  ПЪРВА НАГРАДА:

 • Жени Иванова- Х Б клас
 • РЪКОВОДИТЕЛ – Милена Латунова- учител по История и цивилизации

„ 24 май- ден на славянобългарската писменост и култура”

  ПЪРВА НАГРАДА: Ученици от – Х В клас:

 • Ангел Панайотов
 • Кристиян Филков
 • Йордан Петков
 • РЪКОВОДИТЕЛ – Ивайло Андреев- учител по История и цивилизации

Говорещите букви

  ПЪРВА НАГРАДА:

 • Росалина Георгиева- VIII A клас
 • Димитър Киров VIII Г клас
 • РЪКОВОДИТЕЛ – Таня Попова- учител по БЕЛ

Слава вам, творци велики!- стихотворение, есе, разказ, рисунка – посветени на славянските творци.

  ПЪРВА НАГРАДА:

 • Димитър Киров VIII Г клас
 • РЪКОВОДИТЕЛ – Таня Попова- учител по БЕЛ

„ Кирил и Методий- завинаги в сърцата ни!”

  ПЪРВА НАГРАДА:

 • Натали Лазева- ХI Б клас
 • РЪКОВОДИТЕЛ – Милена Латунова- учител по История и цивилизации
Блог

Ден на отворените врати в ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский“

Ден на отворените врати в ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский“. Десетки ученици от основни училища в гр. Бургас посетиха гимназията и се запознаха с предлаганите специалности. Демонстрациите в химическите лаборатории и ,нетрадиционните задачи за изпълнение в компютърните зали предизвикаха голям интерес. Седмокласниците с желание се включиха в провеждането на химичен експеримент, програмираха и презентираха заедно с учениците от гимназията.