Административни услуги

Административна служба (АС)

В административна служба (АС) се приемат заявления и искания, жалби, сигнали и предложения. Регистрират се и заявления и запитвания по Закона за достъп до обществена информация.
Адрес: 8008 гр. Бургас, ж.к. „ Изгрев” до бл. 53
Работно време: всеки работен ден от 8:00 до 16:30 ч.
Телефон: 056 881 227
Лице за контакт:  Даниела Овалова – завеждащ административна служба

Административни услуги и образци на заявления

Административни услуги Образци на заявления
  Заявление по семейни причини до класен ръководител.
  Заявление за предоставяне за временно ползване на преносимо техническо устройство по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”
  Заявление за записване на ученици в държавните и в общинските училища.
Заявление за преместване на ученици в държавните и в общинските училища.
Издаване на диплома за средно образование.  
Издаване на Удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование. Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити – ДЗИ-1.  
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити – ДЗИ-2.  
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи. Заявление за издаване на дубликат.
Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация.  
Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация. Заявление за валидиране на професионална квалификация.
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование.( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование.
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация.( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация.

За запитвания и въпроси: натиснете тук.