Блог

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Линк:https://www.mon.bg/bg/100925
По Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи- в училището са доставени 40 бр. преносими устройства за ученици и 13 бр. за учители.
Критериите за разпределение на устройствата на учениците се определят по подадени заявления от родител на ученик:
1. Заявление
2. Липса на устройство за работа в ОРЕС

Проект № BG05M2OP001-0001 „ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“