Образование за утрешния ден

От 20.01.20г. в ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский“ стартират дейности по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“. Обучителните дейности за учебната 2019/ 2020 година се организират в три групи:

  • „Безопасен интернет“ Валентина Янкова Димитрова- с ученици от XI клас
  • „Мултимедийно и графично усъвършенстване“ Марина Колева Иванова – с ученици от XI клас
  • „Визуално програмиране“ Десислава Христова Костадинова-Георгиева – с ученици от IX клас