Дейности по интереси

От 06.02.2019г. в ПГХТ „ Акад. Н. Д. Зелинский” стартират заниманията по интереси!
Заниманията по интереси се организират за учениците от VIII до XII клас, в съответствие с желанието им, със съгласието на родителите, както и с готовността на учителите в гимназията да провеждат различни организационни форми – клуб, вокална група, секция, кръжок и други.
В своята работа, заниманията по интереси, ще включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други. Ще спомагат за развиване на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците в ПГХТ „ Акад. Н. Д. Зелинский”. Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

  • Дигитална креативност
  • Природни науки
  • Математика
  • Изкуства и култура
  • Гражданско образование
  • Екологично образование и здравословен начин на живот
ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ РЪКОВОДИТЕЛ
1 „ Визуално програмиране на C#”- кръжок Десислава Георгиева
2 „ IT- Знайко”- секция Мирена Харбалиева
3 „ Държавата- това съм аз”- клуб Гергана Статева
4 „ Кратка експедиция в неизвестното”- клуб Ивайло Андреев
5 „ На английски, моля!”- секция Пенка Славова
6 „ Природолюбител”- клуб Вероника Костова
7 „ Забавна математика”- кръжок Янка Лимонова
8 „ Химията в полза на човека”- клуб Екатерина Николова
9 „ Дигитална и арт креативност”- кръжок Марина Иванова
10 „ България и Германия- близки или далечни”- клуб Ивелина Димитриева
11 „ ХиКо”- вокална група Жени Димитрова