Проекти

1. Проект „Твоят час“- видео файл
2. Дейности по интереси по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 2019 година
3. Занимания по интереси – 2019/2020 година
4. Проект „Фактите, моля! Борба против фалшивите новини.“
5. Европейски проект „Образование за утрешния ден.“
6. Проект „Преподавам и уча в дигитална среда.“ – 2020/2021 година
7. Проект „ Мултикултурна класна стая“ – 2020/2021 година
8. Европейски проект „Образование за утрешния ден.“ – 2021/2022 година
9. Проект № BG05M2OP001-0001 „ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
10. Проект на МОН BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“
11. Национална програма „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“