Блог

Образование за утрешния ден

От 01.12.21г. ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский“ продължава с дейности по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.
Линк: https://mon.bg/bg/100725
Заниманията за учебната 2021/ 2022 година се организират в три групи:
На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).
Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.
Основна цел
Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.
Специфичните цели на проекта са насочени към:
• усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
• подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
• намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
• модернизиране на методите и средствата за обучение;
• повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
• насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
• осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.
В ПГХТ „ Акад. Н. Д. Зелинский“ се реализират дейности по проекта от началото на 2020г. Вече са сертифицирани 116 ученици, които са преминали обучение в извънкласни дейности по интереси:
“ Безопасен интернет“- 20 ученици
“ Визуално програмиране“- 16 ученици
“ Мултимедийно и графично усъвършенстване“- 20 ученици
„ Интернет технологии“- 20 ученици
„ Мултимедийно и графично усъвършенстване“ – 20 ученици
„ Обектно ориентиране на разбираем език“ – 20 ученици
През учебната 2021- 2022 година 20 ученици от 12 клас са включени в извънкласна дейност „ Дигитален свят“ за повишаване на дигиталната компетентност и умения за напреднали.