ДЗИ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2022/2023 година

За Вас, зрелостници: Изпитни материали за ДЗИ по години:

Изпитни сесии

Сесия май-юни 2023 г.
Български език и литература – 19 май 2023 г. – начало 8:30 ч.
Втори държавен зрелостен изпитза за придобиване на професионална квалификация(в частта му по теория на професията) – 23 май 2023 г. – начало 8:30 ч.
Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 – 31 май 2023 г.
Сесия август-септември 2023 г.
Български език и литература – 24 август 2023 г. – начало 8:30 ч.
Втори задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 25 август 2023 г. – начало 8:30 ч.
Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 август – 1 септември 2023 г.

График за дейностите по организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2022/2023 г.

Сесия май-юни 2023 г.
1. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК – 06.02.2023 г. до 21.02.2023 г.
2. Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане – до 18.05.2023 г.
3. Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 18.05.2023 г.
4. Обявяване на резултатите от ДЗИ/ДИППК – до 09 юни 2023 г.
Сесия август-септември 2023 г.
1. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК – 26.06.2023 г. до 07.07.2023 г.
2. Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане – до 23.08.2023 г.
3. Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 23.08.2023 г.
4. Обявяване на резултатите от ДЗИ/ДИППК – до 08 септември 2023 г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 2022/2023 година

Сесия май-юни 2023 г.

ЧАСТ ТЕОРИЯ на професията – 23.05.2023г. от 8:30 часа

Изпитът се полага като писмена работа по изпитна тема, изтеглена в деня на изпита, или писмен тест, съставен на случаен принцип от база данни с въпроси по същата изпитна тема в съответствие със съдържанието на националната изпитна програма по специалността от професията. Номерът на изпитната тема за изпита се изтегля в деня на изпита в Министерството на образованието и науката. Изпитът по всички специалности от професии във всички училища, осъществяващи професионална подготовка, се провежда по изпитната тема, съответстваща на номера в националните изпитни програми.

ЧАСТ ПРАКТИКА на професията – в периода 29.05.2023г.-31.05.2023г. от 8:30 часа (за всички специалности)