ДЗИ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2022/2023 година

За Вас, зрелостници: Изпитни материали за ДЗИ по години:

Изпитни сесии

Сесия май-юни 2024 г.
Български език и литература – 17 май 2024 г. – начало 8:30 ч.
Втори държавен зрелостен изпитза за придобиване на професионална квалификация(в частта му по теория на професията) – 20 май 2024 г. – начало 8:30 ч.
Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 – 31 май 2024 г.
Сесия август-септември 2024 г.
Български език и литература – 22 август 2024 г. – начало 8:30 ч.
Втори задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 август 2024 г. – начало 8:30 ч.
Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 август – 30 август 2024 г.

График за дейностите по организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2023/2024 г.

Сесия май-юни 2024 г.
1. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК – 06.02.2024 г. до 21.02.2024 г.
2. Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане – до 16.05.2024 г.
3. Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 16.05.2024 г.
4. Обявяване на резултатите от ДЗИ/ДИППК – до 07 юни 2024 г.
Сесия август-септември 2024 г.
1. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК – 24.06.2024 г. до 11.07.2024 г.
2. Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане – до 21.08.2024 г.
3. Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 21.08.2024 г.
4. Обявяване на резултатите от ДЗИ/ДИППК – до 05 септември 2024 г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 2023/2024 година

Сесия май-юни 2024 г.

ЧАСТ ТЕОРИЯ на професията – 20.05.2024г. от 8:30 часа

Изпитът се полага като писмена работа по изпитна тема, изтеглена в деня на изпита, или писмен тест, съставен на случаен принцип от база данни с въпроси по същата изпитна тема в съответствие със съдържанието на националната изпитна програма по специалността от професията. Номерът на изпитната тема за изпита се изтегля в деня на изпита в Министерството на образованието и науката. Изпитът по всички специалности от професии във всички училища, осъществяващи професионална подготовка, се провежда по изпитната тема, съответстваща на номера в националните изпитни програми.

ЧАСТ ПРАКТИКА на професията – по график, както следва:

27-29.05.2024г. от 8:00- часа- XIIа- Екология и опазване на околната среда;

27-29.05.2024г. от 8:00- часа- XIIб- Технология на фармацевтични и парфюмерийно козметични продукти;

27-29.05.2024г. от 8:00- часа- XIIв- Системно програмиране;

27-29.05.2024г. от 8:00- часа- XIIг- Икономическа информатика;

29-31.05.2024г. от 8:00- часа- XIIд- Електронна търговия